Ba Duan Jin Qigong, the Eight Pieces of Brocade.

Ba Duan Jin Qigong, the Eight Pieces of Brocade.